วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

  • เป็นสถานที่พักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกที่มีคุณภาพ ทันสมัย มีบริการที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

  • มุ่งพัฒนาการบริหาร และการจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
  • มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเป็นมาตรฐานสากล

เป้าหมาย

  • ข้าราชการสังกัดกองทัพบก
  • ข้าราชการ และบริษัทเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
Copyright © 2019. All rights reserved. สถานพักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก - ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ เว็บไซต์โดย ArmyHosting.Com